Các tin khác

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa truyền trao giới pháp

Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa truyền trao giới pháp. Thời lượng: 02g32’12″. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT

Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI. Thời lượng: 01g49’09”. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thiện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN

Pháp Hội Thù Ân: Giới Đàn Thện Hoa Khai Đạo Giới Tử THẬP THIỆN GIỚI. Thời lượng: 01g30’26”. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường

Pháp Hội Thù Ân: Hoa Đăng Cúng Dường. Thời lượng: 01g15’16”. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Video clip Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thuyết Pháp Độ Vong

Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thuyết Pháp Độ Vong. Thời lượng: 01g01’46”. Tiểu Ban Truyền Thông – Ban Tổ Chức Pháp Hội.

Trang 1 của 11