Color?    Nominated by UN as the best Poem of 2006

 


Nominated by UN as the best Poem of 2006
Written by an African Kid  

When I born, I black
When I grow up, I black :
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow  
When you born, you pink    
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me colored??
__________
  Bài thơ được tổ chức UN bình chọn là bài thơ hay nhất năm 2006. Bài thơ được viết bởi một đứa bé Châu Phi

380 lượt xem