BẢN THỆ TĂNG GIÀ
Thị Nguyên

Kể từ năm 1858 Pháp tấn công vào cửa biển Đà Nẵng rồi dần dần xâm lược toàn bộ nước ta. Họ giới hạn việt học chữ Hán và cấm hẳn vào những thập niên đầu của thế kỷ XX. Việc bành trướng của chế độ thực dân và nền văn hóa tây phương quyết hạ triệt tinh thần tín ngưỡng truyền thống của Dân tộc, Phật giáo đã chung chịu những tủi buồn của Đất nước.

Các Trưởng Lão Đại Tăng đã y nương nơi BẢN THỆ TĂNG GIÀ mà phát động phong trào CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO. Phong trào nầy chẳng những bảo tồn nền luân lý đạo đức cố hữu của Dân tộc của Phật Giáo mà còn thổi vào môi trường cộng đồng Quốc Dân một luồng sinh khí mới và những tư duy mới làm rạng ngời Đạo pháp, làm vẻ vang Dân tộc và đưa Đất nước vượt ngang tầm quốc tế GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ra đời.

Biến cố lịch sử 30-04-1975 và sự thành lập GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM năm 1981 đã đưa GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT vào thế lưởng đầu thọ địch. Một, dùng Phật Giáo tiêu diệt Phật Giáo gây phân hóa chia rẽ trầm trọng. Hai, là đặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vào thế đối đầu với nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Điều mà tứ chúng môn đồ nhà Phật không bao giờ muốn. Bởi, đã là môn đồ của Phật thì phải tin NHÂN QUẢ DUYÊN SANH, LUÂN HỒI NGHIỆP BÁO. Phật giáo không có giai cấp không những trên xã hội loài người mà còn đối với muôn loài chúng sanh. Phật Giáo không chủ trương chúng sanh đấu tranh tiêu diệt lẫn nhau. Bởi tất cả chúng sanh đều bình đẳng trước giáo lý của Như Lai. Hạnh nguyện của Tăng Ni Tín Đồ nhà Phật là “CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ” Cộng Sản là một trong những thể loại chúng sanh nên Cộng Sản cũng cần phải được độ. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM qua bao nhiêu năm cùng chung chịu những trầm thống của Giáo Hội, nhưng quyết không bó tay trước những khó khăn của hoàn cảnh. Trung kiên với Lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam là thực hiện cho được mục đích của tổ chức là “ĐÀO LUYỆN THANH THIẾU ĐỒNG NIÊN THÀNH PHẬT TỬ CHƠN CHÁNH – GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO” và bằng lòng thực hiện sứ mạng GIÁO DỤC PHI CHÁNH TRỊ một cách vô cầu dù phải hy sinh.

Bao nhiêu năm quý Ôn quý Thầy nằm trong vòng lao lý, Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn khắn khít thăm viếng và biến những lời hay lẻ phải của quý ngài mà hành hoạt. Ở trong nước hay ở nước ngoài Gia Đình Phật Tử Việt Nam cũng tìm hết cách kết nối và tạo điều kiện để Giáo Hội hành hoạt. Nhưng trớ trêu Gia Đình Phật Tử Việt Nam giờ đây cũng lại là kẻ đứng bên lề Giáo Hội.

Nhà nước dùng Giáo Hội nhà nước lập để bức tử Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Dùng Phân Ban để đánh lận con đen, để phân hóa Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Trong bước đường cùng nhờ bài học xưa của Phong Trào CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO. Gia Đình Phật Tử Việt Nam lại y nương nơi “BẢN THỆ TĂNG GIÀ” mà Đại Hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam lần thứ IX thành công trong chừng mực nhưng đã làm sức bật đưa ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI Kỳ III khép lại trong thành quả ít ai ngờ. Theo thầy Chánh Đạo – Hội Đồng Tăng Già Hoàng Gia rất vui khi chúng ta chọn đất nước của quý ngài để hội họp tìm cách phát triển tổ chức Thanh Thiếu Đồng Niên Phật Giáo không dành riêng cho chúng ta. Hội Thanh Niên Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới cũng vừa gởi đến chúng ta lời mời tham gia nhập hội với tư cách ở từng quốc gia, châu lục và vùng lãnh thổ. Trung tâm giáo dục thiền sáu (6) của Liên Hiệp Quốc tại Thailand cũng muốn kết giao trao đổi kinh nghiệm tu học.

Ông bà ta xưa có dạy “Chưa thành danh, ít ra cũng được thành nhân.” 164 có 118 Đại Biểu đã thọ Bồ Tát Giới. 46 Đại biểu còn lại nhiều Huynh trưởng Đại biểu đã phát tâm lập nguyện Bồ Đề khát ngưỡng cần cầu Giới pháp, và ngay tại đây, trước khi Đại Hội bế mạc đã thọ trì Bồ Tát và Thập Thiện giới. Hẳn, ai cũng biết GIỚI CÒN ĐẠO PHẬT CÒN đó là một chân lý.

Con đường y nương nơi BẢN THỆ TĂNG GIÀ là con đường tối thắng trời người thảy đều hoan hỷ, từ đó Giới đàn được kiến lập, Truy tiến Báo ân người đã mất (Hiệp kỵ) Cúng Dường Trai Tăng và Đại Hội đã thành công viên mãn. Đây là một dấu son trong Lam sử ngàn năm có một, Lam viên hãy chân thành cảm niệm./.

THỊ NGUYÊN.

1887 lượt xem