NHÂN TỪ ĐỘ LƯỢNG BAO DUNG


Thạnh Không

Nhân từ độ lượng bao dung luôn là phương tiện thiện xảo trên bước đường độ sanh của người thừa hành BỒ TÁT ĐẠO. Huynh Trưởng GĐPTVN là người nhận nhiệm vụ thực hiện MỤC ĐÍCH của Tổ chức là “ĐÀO LUYỆN THANH THIỀU ĐỒNG NIÊN THÀNH PHẬT TỬ CHƠN CHÁNH.GÓP PHẤN XÂY DỰNG XÃ HỘI THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO” Cần phải được Huấn Luyên, Đào Tạo Truyền Trao phương tiện thiện xảo nầy.

Trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ có kể lại câu chuyệ rằng: Khi Ngũ Tổ truyền trao tổ vị cho ngài, ngài còn là một cư sỉ, lại là một cư sĩ thất học mù chữ, trong khi đó ngài Thần Tú là một giáo thọ tài ba khoa bảng trong đời ngoài đạo ai cũng kính nể. Do vậy một số môn đồ tự lập ngài Thần Tú làm tổ thứ 6. Ngài thần Tú đã giải thích cho rằng: "Ngài Huệ Năng tuy thất học nhưng với đạo ngài là bậc LỢI CĂN, CƠ CẢM ngũ tổ là bậc tuệ giác mới Truyền trao Y BÁT các ngươi chớ có manh động. Ngài là người nhà vua phong cho làm quốc sư không thể tự ý vào Nam thọ học cùng ngài Huệ Năng được. Từ đó ngài lựa các đệ tử xuất sắc vào Nam thọ học và khi nắm được Tinh yếu thì hãy về thuật lại cho ngài. Nhưng quý thầy ra đi và khi tiếp xúc với ngài Huệ Năng chỉ một hai hôm là được khai ngộ MINH TÂM KIẾN TÁNH nên tất cả đều rơi lệ đành lễ xin ở lại hầu hạ thầy.

Nhóm đệ tử quá khích của ngài Thần Tú bằng cử thầy CHÍ TRIỆT người Giang Tây thế danh là TRƯƠNG HÀNH XƯƠNG nguyên là một hiệp sĩ võ nghệ cao cường vào Nam ám sát Lục Tổ Huệ Năng đoạt y bát về cho ngài THẦN TÚ. Lục tổ là bậc chân sư có nhiều thần thông nên biết tất cả mọi sự, nên ngài bảo tri khố đem cho ngài 10 lượng vàng ngài để sẳn chố ngài nằm. Tối Hành Xương lẻn được vào phòng ngài rút kiếm ra, ngài liền rướn cổ ra Hành Xương chém. ba nhác không hề hấn gì. Tổ bảo: “ Kiếm Chánh chẳng tà, Kiếm Tà chẳng chánh, với ông ta chỉ nợ vàng chứ không nợ mạng. "Hành Xương té xỉu lát sau tỉnh dậy tổ trao cho túi vàng 10 lượng và bảo: “ Ông hãy cầm số lộ phí nầy nhân trời tối mà đi gấp kẻo đồ chúng của ta biết được thì nguy đến tánh mạng. Một ngày khác ông có thể đổi hình dáng mà trở lại ta sẽ nhận ông” Về sau Hành Xương xuất gia thọ giới cụ túc rồi trở lại ra mắt tổ. Tổ thân mật tiếp ông và bảo sao lâu thế, ta nhớ ông. Hành Xương rơi lệ đảnh lễ tổ về ơn tha mạng năm xưa. Dưới sự bao dung của tổ Hành Xương nhờ ngài Lân Mẫn khai tâm cho mình tụng đọc kinh NIẾT BÀN đã lâu mà chưa hiểu. Chỉ trong khoảng canh giờ Hành Xương chứng được đạo ý. Tổ Khen giờ thì ông ĐÃ QUÁN TRIỆT đạo lý nên ta đặt tên cho ông là CHÍ TRIỆT vậy. CHÍ TRIỆT thành kính đảnh lễ cáo lui.

Huynh Trưởng GĐPT hiểu rõ trên đời không có ai xấu vì ai cũng có Phật Tánh và sẽ có khả năng thành Phật trong tương lại. Sở dĩ ta có gặp một số người xấu dỡ bởi do nơi nghiệp duyên tiền kiếp mà ra cả nên một trong những biện pháp hóa giải nghiệp duyên anh em chúng ta không thể không chí thành SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG vậy./.

Thạnh Không.

 

415 lượt xem