Tiết mục múa Đuốc: Ngọn Đuốc Tâm Minh trong đêm Lửa Trại kết khóa giai đoạn 2, Liên trại HL HTr A Dục 22 – Lộc Uyển 30 BHD GĐPT Gia Định

Do HTr Trại sinh Nam Lộc Uyển 30 thực hiện:

Dây thân ái cùng trại HL này

398 lượt xem