Phó Mặc …

Ngó quanh trong cõi trần miên
Ai người xoá sạch chữ “Phiền” thế nhân ?
Phật Ma vọng động khó phân
Tình tiền danh lợi cả ngần ấy ôm …

Quyết “Thiền” đêm tối sớm hôm
Mà sao vẫn thấy lòng thom thóp thèm
Chay tịnh thời sợ kiêng khem
Đâu còn đủ sức hom hem tuổi già …

Soi gương tóc bạc mồi da
Hành trang chỉ chút gọi là … thế thôi …
Muốn buông xả hết cho rồi
Nhưng buồn lại tiếc đơn côi cuối đời

Nên đành để tự nhiên trôi
Đạo, Đời phó mặc duyên xoay quẩn vòng
Hết thu chắc sẽ vào đông
Hè qua xuân đến chỉ mong ….
“Ngày Về” …

SL 15/11/16

404 lượt xem