Thực hiện chỉ thị của Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi về việc hỗ trợ – củng cố sinh hoạt GĐPT Khánh Long bằng hình thức: Các đơn vị GĐPT trong thị xã Lagi xắp xếp thời gian, đưa đơn vị mình đến sinh hoạt giao lưu với GĐPT Khánh Long. Vào ngày 26/02/2017​​, 2 đơn vị GĐPT Khánh Lý và GĐPT Khánh Long đã cùng sinh hoạt kết thân tuần đầu tiên “mở màn” cho Phật sự này…

1232 lượt xem