Mùa hè về đậu bên mái Lam yêu

Mùa hè về đậu bên mái Lam yêu

Có chiếc lá nhẹ rung trong gió

Có tiếng chim líu lo theo nhịp mõ

Bóng áo vàng thanh tịnh bước ngang qua

Mùa hè về đậu bên mái Lam yêu

Có Đạo tâm về an cư chánh niệm 

Có đàn em tung tăng vui an trú

Thảnh thơi đi đi từng bước kinh hành

Mùa hè về đậu bên mái Lam yêu

Nghe ái ngữ như vừa xa tâm thức

Nghe vô minh được soi bừng huệ lực

Tình Lam hiền nâng bước ngọc nhẹ lan

Mùa hè về theo từng bước lạc an

Mùa an cư xã đi bao phiền não

Lời thầy ban khóa tu tròn rốt ráo

Những não phiền giờ chuyễn hóa tâm an

                                      Phan Thành Lanh

823 lượt xem