Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Khánh Hòa “Thành Kính Phân Ưu”

Cùng Hòa Thượng ân sư Thích Thông Hải

Nhất tâm nguyện cầu chư Phật phóng hào quang tiếp độ hương linh vãng sanh lạc quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

813 lượt xem