BẢN THỆ LĂNG VÂN

Nhạc tưởng niệm Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn
Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Nhạc & Lời: ĐỨC QUẢNG

Link nghe audio >>> http://singnowapp.com/share_song/index.html?sid=6117997

2413 lượt xem