GÁ THÂN ĐẠI CHỦNG

Cung trời thức tỉnh chuông ngân,
Trống vang giục giã, mọi lần như nhiên.
Buông tay bái Phật lên thuyền,
Trần gian cõi tạm, vững yên liên trì.

Trở mình hất nhẹ ra đi,
Gá thân Đại Chủng, sá gì có không.
Vững tâm an trú cõi lòng,
Nhất tâm triều vọng, dung thông pháp hành.

Già Lam một cõi vun trồng,
Báo Quốc chốn Tổ, mênh mông kinh thời.
Đức Trí Thủ, nguyện khắc lời,
Tiếng chuông sớm tối, tinh khôi mỗi ngày.

Luật nghi, Phạm chất hầu Thầy,
Kinh trì Bi Chú, nuôi lầu tâm can.
Sáu hai hạ chí nghiêm trang,
Tám mươi lẻ sáu, y vàng như nguyên.

Tăng Già Bản Thệ châu viên,
Suy tôn Thượng Thủ, một niềm kính tin.
Ôm kinh trầm cứu lặng thinh,
Thong dong vô ngại, một mình ngân nga.

Kim Cang sắc trí Ta-bà,
Xây song hoài bản, thiên hà độ sanh.
Truyền trao ấn chỉ du hành,
Mây trời lộng gió, bảo thành Liên Hoa.

Bốn ân tứ chúng hà sa,
Noi gương Thích Tử, như là ngày xưa.
Buông tay nhẹ gót Ta-bà,
Ôn về cảnh Phật, nhạc vừa bình minh.

Xứng danh dép cỏ đăng trình,
Tây liên đài ngự, âm kinh Di Đà.
Ô hay Tịch Cảnh là ta,
Hương danh đọng quyện, thiên hà khắc ghi.

10/10/ Đinh Dậu
Đệ tử hàng hậu học trong những lần thọ ân, hôm nay chúng con kính vọng bái Giác Linh Ngài.
Tỳ-kheo Thích Minh Thế
Hỷ Tâm Hải Triều

1719 lượt xem