Video: Lễ cung nghinh Kim Quan thăng thượng giá & Lễ Trà Tỳ

Từ Tu Viện Quảng Hương Già Lam đến Phúc An Viên Quận 9 – TP.HCM

ngày 16 tháng 10 năm Đinh Dậu ( 03/12/2017)

2600 lượt xem