THÀNH ĐẠO CA

Năm xưa có ai ngồi bất động
Tìm đường giải thoát cảnh trần mê
Gió sương mưa nắng nào lay chuyển
Đêm nghiêng một bóng – cội bồ đề

Quán trọ hồng trần muôn sắc thái
Gót từ thiền khách hướng nội tâm
Phá tan kịch tuồng nơi ngoại cảnh
Tha phương tìm lạc pháp ươm mầm

Giữ chí ngày đêm xua vọng tưởng
Khách thiền hướng nội phá u minh
Những nguyện rõ đều chân thiện mĩ
Ni Liên chảy ngược hướng trần tình

Nghìn xưa cảnh với đời như mộng
Yêu ghét giận hờn đóa phù vân
Trần tâm chỉ chút thời dao động
Lạc lối muôn năm hụp bể trần

Đêm lắng trời trong thiên cổ lại
Ai cười vỡ nát mộng trầm kha
Bốn chín ngày đêm tìm bản thể
Chân như hội ngộ khắp Ta Bà

Nhuận Thuận – Phan Thành Lanh

1191 lượt xem