Kinh Duy Ma Cật

Giảng Sư: TT Thích Nhuận Châu

Tu học Bậc Lực GĐPT Việt Nam giảng tại Trung Tâm Bậc Lực Miền Khuông Việt Ngày 23 tháng 12 năm 2018

Kinh Duy Ma Cật  Kỳ 3 gổm 4 phần : Tư Tưởng Tịnh Độ 

Phần 1

Phần 2

 Phần 3 

Phần 4

Kỳ 1 : Phần Dẫn Nhập và Đại Cương

2257 lượt xem