Mùa Phật Đản lại trở về với nhân loại, với những người con Phật trên khắp năm châu. Tháng Tư đi qua cuộc đời Đức Phật và trở thành lịch sử. Dòng thời gian tỏa sáng, vườn Lâm Tỳ Ni tỏa sáng, trần gian tỏa sáng…

Tháng Tư trở thành tháng của ánh sáng giác ngộ, tháng của những ngạt ngào hương sen vươn lên từ bùn đất hôi tanh. Vừa mới ra đời, Thái tử đi trên bảy hoa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói: Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nhất thiết thế gian, Sanh, lão, bệnh, tử. Bước đi trên bảy đóa sen, Ngài ngước nhìn sáu phương, bước cuối cùng dừng lại tuyên bố, xác quyết sự thành tựu Vô Thượng Giác. Vào đời với bảy bước chân trí tuệ, từ bi, an lạc, vô nhiễm, chẳng dính chút bụi trần là một định pháp mà ba đời mười phương chư Phật đã đi qua, Đức Thế Tôn cũng đã đi qua và những người con Phật sẽ phải đi qua để đạt đến giác ngộ. Bước thứ nhất nhìn về phương Đông – nơi phát xuất bình minh tuệ giác, vì chúng sanh mà làm bậc dẫn đường tối thượng. Cất bước thứ hai, Ngài nhìn về phương Nam thanh lương. Bước chân thứ hai này là sự kế tục của bước chân thứ nhất “không làm điều ác, chỉ làm việc lành”. Từ chuyển hóa nghiệp hướng đến chấm dứt nghiệp, thoát ly sanh tử là nội dung tu tập của bước chân thứ ba. Bước thứ ba, phương Tây – mặt trời lặn. Bước chân thứ tư là mở đầu cho hạnh nguyện độ tha, Ngài nhìn về phương Bắc lạnh lẽo, tối tăm. Chỉ rõ rằng, con người có khả năng giác ngộ ngay trong cuộc đời này. Tiếp tục dấn thân làm lợi ích cho hữu tình, cất bước chân thứ năm – bước chân hoa sen trong biển lửa, nhìn xuống phương dưới vì chúng sanh hàng phục chướng ma. Bước chân thứ sáu, nhìn lên phương trên vì chúng sanh làm chỗ nương tựa cho trời người, nương tựa Tam Bảo, trời người sẽ tìm ra con đường để tự mình thắp đuốc lên mà đi. Bước chân thứ bảy là bước chân cuối cùng, công hạnh tự lợi và lợi tha đã tròn đầy, Ngài tuyên bố: Ta là bậc đã tôn quý và tối thắng trong thế gian.

Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc là một thông điệp vĩ đại về tiến trình thành tựu Vô Thượng Giác của chính Thế Tôn và tất cả chúng ta, những người con Phật. Thế Tôn đã đi qua bảy bước sen để thành Phật. Chúng ta, những người con Phật hiện đang đi và sẽ đi theo bảy bước chân ấy. Nguyện theo dấu chân xưa, thực hành tự độ và độ tha cho đến ngày công viên quả mãn.

Mùa Phật Đản về, hình ảnh bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc có mặt khắp nơi, gợi lên cho mỗi người con Phật niềm tự tín giác ngộ của tự thân. Chúng ta cũng đang bước chân trên hoa sen bằng sự nỗ lực tu tập, ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hằng ngày để từng bước thành tựu giải thoát, an vui cho chính mình và mọi người.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bạn đọc viết.

 

1068 lượt xem