CẢM NIỆM THÀNH ĐẠO

 

Con xin cúi lạy ánh ban mai
Hết rồi bóng tối những đêm dài
Mịt mù vô minh không lối thoát
Luân hồi vạn kiếp khổ trần ai.

Con xin đảnh lễ cội Bồ đề
Uy nghi vững chắc lá xum xuê
Bốn mươi chín ngày thiền đại định
Tầm đường giải thoát lối con về.

Con xin cảm ơn mặt đất dày
Rung động chuyển mình trong phút giây
Đón ánh từ quang rạng chánh pháp
Nhân thiên tam cõi an lạc vầy.

Kim thân rạng ngời đấng siêu nhân
Từ tâm vô lượng tỏa hào quang
Nhân mùa Thành đạo con tưởng niệm
Hương trầm ngào ngạt lòng lâng lâng.

Chắp tay con vái Phật mười phương
Chúng sanh muôn kiếp khổ trăm đường
Lặn lội trầm luân vòng sanh tử
Thành đạo rạng ngời tỏa ánh dương.

 Phạm Quý
28/12/2019

735 lượt xem