THƯỢNG THỦ ĐẾN VÀ ĐI

Bước chân Bồ-tát hành
Thầy đến với chúng sanh
Tám chín năm xuôi ngược
Phật đạo thệ nguyện thành.

Giáo điển chép, viết, in
Sớm tối với Chơn Kinh
Tùy căn cơ giáo dưỡng
Công phu cuộc vân trình.

Ngày sanh Đức Bổn Sư
Thầy quyết định giã từ
Trở về bên Đức Phật
Hội nhập cõi Chân Như.

Lửa cháy thân tan ra
Còn lưu giữa Ta-bà
Xá-lợi là thượng thủ
Bậc Thượng Thủ Tăng Già.

Ngọc thủ trắng tinh anh
Từ bản nguyện kết thành
Thực tu là thực chứng
Đường đến quả thiện lành.

Không đến cũng không đi
Sanh tử bất tư nghì
MINH CHIẾU hằng minh chiếu
Chúng con nguyện khắc ghi.

———=oOo=———

NGUYÊN DUNG
Huế 20.4 Canh Tý.
(Cảm thán Ngài Thượng Thủ Thích Minh Chiếu
đến rồi đi, lưu bố Ngọc Thượng Thủ Xá-lợi).

1120 lượt xem