GĐPT Vạn Hạnh, New Mexico. thuộc Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ
Chào Mừng Chu Niên lần thứ 10

 

152 lượt xem