Các đơn vị GĐPT thuộc GĐPT Miền Thiện Hoa xuống đường lạc quyên cứu trợ nạn lụt miền Trung, Việt Nam

GĐPT Linh Sơn, Detroit, Michigann

Đoàn TNAH Quảng Trị, GĐPT Bồ Đề & GĐPT Hạnh Mẫn tại Pennsylvania

GĐPT Linh Sơn, Grand Rapids, Michigan

403 lượt xem