Vào ngày 29/10/2017 GĐPT Phổ Hòa, Garden Grove, California làm Lễ lên Đoàn – bế giảng và lễ khai giảng Việt Ngữ.

Hình ảnh GĐPT Phổ Hòa, Garden Grove, California 

1651 lượt xem