BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh

Đối với khu vực Đà Lạt đã có trên 80 đoàn sinh ngành Đồng và ngành Thiếu tham dự. Khu vực Đức Trọng – Lâm Hà có trên 130 đoàn sinh ngành Đồng và ngành Thiếu tham dự.
Việc tổ chức thi cho các đoàn sinh đã thực hiện chu đáo.  Khu vực Đức Trọng – Lâm Hà   tổ chức sinh hoạt giao lưu giữa các đơn vị sau khi thi.
Dưới đây là một số hình ành thi của 2 khu vực Đà Lạt và Đức Trọng-Lâm Hà
VP.BHD Lâm Đồng

433 lượt xem