Cập nhật hình ảnh Tang lễ
Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN
NGUYỄN ĐÌNH TÂN
Pháp danh QUẢNG TUẤN
Tại Gia Bồ Tát Giới pháp tự PHƯỚC DŨNG

 

Nghi thức Nhập Quan – Thiết Linh Sàng – Thành Phục:

 

 

826 lượt xem