Một số hình ảnh  Liên Trại Huấn Luyện Lộc Uyển-ADục Liên Miền Liễu Quán-Quảng Đức,Hoa Kỳ

Nguồn: http://gdpthaingoai.org

428 lượt xem