Lễ Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ
PHÁP HỘI THÙ ÂN II

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới

Tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2018
Tại chùa Pháp Vân – Sài Gòn – Việt Nam

Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân II thực hiện

1219 lượt xem