Pháp Thoại: Đạo Tính & Xã Hội Tính trong Gia Đình Phật Tử HT Thích Thái Hòa

 Giảng cho Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam và  Huynh Trưởng BHD Lâm Đồng

Ngày 05 tháng 7 năm 2015 tại Vĩnh Minh Tự Viện

408 lượt xem