BHD GĐPT Bình Định

Lễ Hiệp Kỵ Thường Niên 17/11 AL

Hôm nay lúc 7h ngày 23/12/2018 nhằm ngày 17/11/Mậu Tuất, thường niên Lễ Hiệp Kỵ tại Long Phước Già Lam Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định, Ban chấp hành Cựu Htr BĐ và quý Anh, Chị Huynh trưởng, đoàn sinh trong tỉnh tề tựu về dự Lễ Hiệp Kỵ.
– Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng viện chủ Bửu Liên tự thượng Liễu hạ Giải vi tác Chứng minh đạo tràng.
– Hòa thượng, thượng Hạnh hạ Hòa viện chủ Long Phước già lam vi tác hội đồng Chứng minh sư đạo tràng.
– Hòa thượng, thượng Nguyên hạ Khiết viện chủ tổ đình Tịnh Quang vi tác hội đồng Chứng minh sư.
– Hòa thượng, thượng Thị hạ Quyên trú trì Bình Quang tự vi tác hội đồng Chứng minh sư.
– Thượng Tọa, thượng Đồng hạ Tín trú trì Phước Sa Phật lồi cổ tự vi tác Sám chủ sư.
– Đại đức, thượng Vạn hạ Thuận Tăng thường trú Vân Sơn tự vi tác Công văn sư.
– Đại đức, thượng Nhuận hạ Quý trú trì tổ đình Tịnh Lâm vi tác Kinh sư
– Đại đức, thượng Đồng hạ Huệ trú trì Hải Minh tự vi tác Kinh sư.
– Quý Đại đức, Sadi thường trú Long Phước tự đồng vi tác Kinh sư.
– Kinh cổ, kinh bạc, nhạc công nội đàn, ngoại hộ, hộ đàn Siêu độ chư hương linh.
Nguyện cầu siêu độ chư Hương linh Khai sáng, Ân sư, Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Bình Định vãng sanh Phật quốc.

VP / BHD GĐPT Bình Định

Lễ tiến linh

3684 lượt xem