KINH HOA NGHIÊM

THIỆN TÀI CẦU HỌC 53 THIỆN TRI THỨC 

Giảng Sư: TT Thích Nhuận Châu

Thiện Tài là một cậu bé người Ấn Độ đi tìm sự giác ngộ. Thiện Tài trải qua 53 chặng đường cầu đạo, gặp 53 thiện tri thức, trong đó có bốn Bồ tát quan trọng đã giáo dưỡng, hộ niệm cho Thiện Tài trên bước đường tu, đó là Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, Di Lặc và Phổ Hiền …

Hành trình cầu đạo của Thiện Tài Phẩm Nhập Pháp Giới trong kinh Hoa Nghiêm rất phổ biến.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7 ( hết)

2475 lượt xem