Quý anh chị thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ thăm viếng Tu Viện Phật Ân, Arlington, Texas
Từ trái:
– Quảng Dũng, Chơn Ngọc, Tâm Lộc đại diện Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Khánh Hòa và GĐPT Từ Vân;
– Thượng Tọa Thích Trung Nghiêm, trụ trì Tu Viện Phật Ân;
– Anh Đồng Duy Lê Ngọc Luôn, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ
– Chị Không Diệp Hoàng Lệ Chi, Thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương
– Anh Quảng Tịnh Nguyễn Chí Thanh, Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương
– Anh Tâm Nhuận Trần Văn Nhuận, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Thiện Minh (Bắc Cali)

587 lượt xem