Hình ảnh Khóa Tu Học Mùa Xuân năm 2019
của GĐPTVN Tại Miền Khánh Hòa – Hoa Kỳ

Chiều thứ Bảy ngày 6/4/2019, các đơn vị tập trung về chùa Trúc Lâm ngủ qua đêm…

6 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7/4/2019, Công Phu Khuya Mạn đàm trước giờ thọ Bát Quan Trai giới Chờ đợi Hướng dẫn nghi thức Trang nghiêm đạo tràngCung nghinh Giới SưLễ Phật Đảnh lễ HTr. Trí Tri – Phó Ban Điều Hành, hướng dẫn kiến thức Gia Đình Phật Tử HTr. Tâm Lộc, – Ủy Viên Quản Trị Huynh Trưởng ghi chú… HTr. Quảng Dũng chỉ dẫn, giải thích… Thọ traiCúng dường Trì chú Thượng Tọa Thích Nhuận Tánh và Đại Đức Thích Huệ Cảnh hướng dẫn kinh hành Pháp thoại Khóa tu được Chư Tôn Đức hướng dẫn 2 đề tài cho bậc Kiên và bậc Trì của GĐPTVN
(Tam Quy – Ngũ Giới; Tam Pháp Ấn) HTr. Quảng Dũng – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ chia sẻ sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Xả giới Giới Tử Chư Tôn Đức và Gia Đình Phật Tử ghi hình lưu niệm

1029 lượt xem