TẬN CÙNG NGUYÊN LAM

 

Anh ơi tám bảy xuân qua
Áo Lam Anh mặc đậm đà thủy chung.
Sông Hàn mưa vẫn chưa ngưng
Ngẩng đầu Anh bước kiên trung một lòng.
Đường Lam đầy những gai chông
Sen Lam Anh giữ quyết không dính bùn.

Tiễn Anh về giữa miền Trung
Theo Anh đi đến tận cùng NGUYÊN LAM.

— oOo —

Nguyên Dung – Tâm Ý, Lam Viên Thừa Thiên
Kính niệm
(2/4/2019 – 28.2. Kỷ Hợi)

623 lượt xem