Trại Huấn Luyện ANoMaNiLiên – Tuyết Son – Miền Tịnh Khiết – Úc Đại Lợi

Ngày trại thứ nhất

Lễ Khai Mạc liên trại huấn luyện ANoMaNiLiên – Tuyết Sơn

Ngày trại huấn luyện thứ hai

Bế mạc và kết thúc trại huấn luyện AnoMaNiLiên – Tuyết Sơn

Phát phần thưởng và trao chứng chỉ 

906 lượt xem