Chiều ngày 21/6/2019 sau khi tới bang Texas, nam California thăm vài anh chị, Htr. cấp Dũng Tâm Kiểm, Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ BHD GĐPTVN trên Thế Giới đã tới bắc California, Hoa Kỳ ghé thăm Htr. cấp Dũng Tâm Vinh và Htr. cấp Dũng Nguyên Thanh.

428 lượt xem