NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Chúng con vừa hay tin:
Thân Mẫu của Hòa Thượng THÍCH HẢI TẠNG
Phó Tổng Thư Ký Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới
Gia Đình Phật Tử Việt Nam
là:

Cụ Bà NGUYỄN ĐÌNH KÝ
Nhũ danh NGUYỄN THỊ KHÁ
Pháp danh ĐỒNG THIỆN
Tại gia Bồ-tát giới pháp tự Ý HẠNH

Vừa an tường xả báo thân vào lúc 20g00 ngày 22/7/2019
Nhằm ngày 20.6.ÂL Kỷ Hợi – Hưởng thượng thượng thọ 104 tuổi.

Xin thành tâm nguyện cầu Chơn Linh
Tại Gia Bồ Tát
Phật Tử Ý Hạnh – Pháp danh Đồng Thiện
NƯƠNG BÓNG THUYỀN TỪ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Thành kính phân ưu cùng Hòa Thượng Phó Tổng Thư Ký
Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Biên Tập và anh chị em Cộng Tác Viên
Trang Nhà
GĐPTVN Trên Thế Giới

1039 lượt xem