Chiều Thứ Sáu 30/8/2019 Trại Viên Lạc Hội Thảo Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ đã được tề tựu tại đất trại miền bắc California do Miền Liễu Quán yểm trợ. Trại sinh hội thảo đề tài góp ý san định tài liệu Kiên Trì và trại Lộc Uyển A Dục rất sôi nổi.Có sự hiện diện của Ni Sư Tiến Liên và quý Ni Tịnh Xá Ngọc Hoà về thăm Trại Viên Lạc

Sau đó trại đã có đêm văn nghệ với các tiết mục đặc sắc nhiều cảm xúc của anh chị Trại Sinh và BQT,  các đơn vị GĐPT: Ngọn Đuốc Tâm Minh,Tiếng Trống Mê Linh,Đêm Chôn Dầu Vượt Biển.

312 lượt xem