Vào ngày 29/9/2019 BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức tu Bát Quan Trai lần thứ hai cho ACE HTr & đs toàn tỉnh tại chùa Hội Phước, Đức Trọng. Có khoảng 170 giới tử tham gia đợt tu này. TT Thích Nguyên Tâm trú trì chùa Hội Phước đã chứng minh và truyền trao giới pháp. Sau khi thọ giới, toàn thể giới trường đã được TT Thích Nguyên Hiền Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam thuyết giảng bộ kinh Thắng Man Sư tử hống Đại Thừa Phương Quảng. Suốt hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ buổi sáng thầy đã trình bày nội dung của bộ kinh. Sau khi thọ trai và chỉ tịnh xong đến 13h30. Buổi chiều, thầy lại tiếp tục thuyết giảng các phẩm của bộ kinh qua bốn câu kệ: “Như Lai diệu sắc thân, thế gian vô nhữ đẳng, vô tỉ bất tư nghị, thị cố kim đảnh lễ”. Thầy đã dẫn ace đi từ phẩm này đến phẩm khác của bộ kinh. Thật vô cùng, vô lượng an lạc, vô lượng lợi lạc trong quá trình tịnh tu của các giới tử trong ngày thọ Bát Quan Trai hôm nay. Đến 16h00 TT giới sư đã đăng xã giới kết thúc một ngày tập tu hạnh xuất gia của tất cả giới tử trong không gian trang nghiêm và thanh tịnh. Ngày hôm nay quả thật đã đem lại lợi ích vô cùng quan trọng trong con đường tu tập của anh chị em.

360 lượt xem