Vào ngày 13/10/2019 nhằm ngày 15 tháng 9 năm Kỹ Hợi BHD GĐPT Đồng Nai đã tổ chức Tu Bát Quan trai giới lần thứ 2 cho HTr trong toàn tỉnh, tại chùa Long Thọ. Tu Bát quan trai lần này có khoảng 80 giới tử tham gia. Hòa Thượng Thích Minh Tâm trụ trì chùa Bảo Sơn đã chứng minh và truyền trao giới pháp để tất cả Htr được tu học và tịnh tâm trong 24 giờ. Sau khi thọ giới, toàn thể giới đàn đã được Đại Đức Thích Tâm Anh Trụ trì tại chùa Kiến Cơ Am thuyết giảng đề tài Thập nhị nhân duyên và có buổi pháp thoại dành cho toàn thể hội chúng. Sau buổi pháp thoại toàn thể đại chúng như pháp hành trì các nghi thức thọ trai, sám hối, lễ bái quá đường, chỉ tịnh. Đến 13giờ 30 phút các bậc học được chia ra, để tiếp tục tu học theo bậc học của mình do các Htr bậc phụ trách. Riêng bậc Lực được Sư cô Thích Nữ Liên Nhu tiếp tục giảng bộ kinh Thắng Man.
Đến 16 giờ các giới tử đã được xã giới và kết thúc 1 ngày tu tập hạnh xuất gia của các Htr trong không gian trang nghiêm và thanh tịnh.Tất cả các Htr thật vô cùng an lạc trong quá trình tu tập, thọ bát ngày hôm nay. Quả là 1 ngày vô cùng lợi lạc và bổ ích cho ACE HTr GĐPT Đồng Nai trên con đường tu học.

 VP BHD GĐPT Đồng Nai

2717 lượt xem