LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thich Nhật Liên – Viện Chủ Chùa Long Thọ

133 lượt xem