CUNG VĂN TIỄN BIỆT THẦY

Thế là từ nay, mỗi khi về Huế không còn có dịp để gặp thầy, không còn nghe thầy dạy về anh chị em Lam mà người như con phải nên tìm hiểu thì cách cung duy đối xử trăm chiều mới vẹn toàn. Có những người rất ít khi nói, và khi nói lại rất kiệm lời nhưng có giá trị vượt không thời, người trí phải gật gù khen ngợi như anh Nguyên Ngộ. Mỗi khi đi viếng mộ tổ tiên không còn dịp ghé am thất của Thầy ở đồi Thiên An để dùng chén trà thiền, lặng yên trước những thị phi mà tâm tư bất động, thật ngọt ngào sau những giọt đắng của tình đời nổi trôi. Nghe lời ôn nghe lời ôn Long Quang con biết những người anh nhiều tuổi đạo như anh Quả anh Nam anh Đại anh Tín anh Khánh Nguyên Truyền mà một thời tuổi trẻ đã cùng các ôn lăn lộn khắp mọi miền không kể hiểm nguy.

Việc buổi sáng, con được nhận xuất gia nhưng đến chiều con lại bị từ chối, đở con đứng dậy ôn có lời ủy lạo: Đạo ý bất khả tư nghì,Thị Nguyên hãy uy dũng đứng lên như anh đã từng cô hồn bao nhiêu loại trí giả lụy mình phải nương cỏ gá cây,chỉ một tiếng khánh, chỉ một cái phất trần chỉ hai tiếng ô hô thế mà làm tĩnh ngộ cơn mê ngàn năm, sự trầm luân trăm kiếp, tôi có đọc những bài anh viết về PHÁP HỘI THÙ ÂN xin hãy đứng lên mà xuống dưới kia lắng kệ nghe kinh mà vượt qua cơn mê.

Ngồi phía dưới nghe thầy Thông Phổ thuyết linh độ vong rằng Cô hồn ơi hởi cô hồn, cuộc đời này biển mai còn biết không?Phật là sạch hết ưu phiền(vô ưu)Thân- khẩu -ý thanh tịnh là Phật xuất sanh. Thân khẩu ý ô nhiễm là Phật nhập diệt tại vườn Lâm Tì Ni xưa đức Thế Tôn thị hiện đản sanh, sanh mà không sanh. Tại núi Thiếu Thất Bồ Đề Đạt Ma quảy dép về tây nơi Ta La song thọ đức Thế Tôn thị tịch niết bàn diệt mà không diệt ấy mới là đấng bất diệt, vô sanh.
Nghe tin ôn về với Phật, nhằm những ngày đầu của mùa an cư của những bậc xuất trần thượng sĩ thật là điều tột quý chân tâm hằng tỏ giác tánh không mê ngộ lý chơn thường, không nhầm nhân quả Ta Bà đã trổ Đàm Hoa, tự giác giác tha viên mãn.
Thành kính đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng húy thượng Nguyên hạ Tịnh tự Lưu Thanh hiệu Ngân Bình, nguyên mạng sanh ư Tân tỵ niên, Canh tý niên tứ ngoạt nhuận, nhị thập bát nhật, ngọ thời thu thần thị tịch trụ thế bát tuần ngũ thập ngũ hạ, tân viên tịch giác linh tam bái./.

Tỳ kheo Thích Trúc Thạnh Không.

667 lượt xem