oOo

THÔNG TƯ
V/v TANG SỰ CỐ HUYNH TRƯỞNG LÊ VIẾT LÂM
của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới

BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI
TRANG NHÀ GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

CHƠN LINH HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
NGUYÊN MẪN – LÊ VIẾT LÂM
Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Trên Thế GIới
Thành Viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Tại Hải Ngoại

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi

NHẤT NIỆM VÃNG SANH TỊNH ĐỘ PHẬT QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

795 lượt xem