Vào hồi 10g30′ ngày 11 tháng 5 năm Nhâm Dần – nhằm ngày 9/6/2022 – Quý anh chị đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, đại diện các cấp Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN quốc nội, đại diện Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN và các Ban Hướng Dẫn GĐPT phụ cận Sài Gòn đã thay mặt anh chị em Đoàn Viên, Cựu Đoàn Viên GĐPTVN bốn phương hiện diện tại Tu viện Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn, Việt Nam) tham dự Lễ Chung Thất Trai Tuần cùng thân quyến Cố Huynh Trưởng Tâm Huy – Phan Đình Thăng.

Buổi lễ Kỳ Siêu, Chung Thất và Cúng Dường Trai Tăng đã được Chư Tôn Đức nội viện Quảng Hương Già Lam cùng Hiếu quyến tổ chức thanh tịnh, trang nghiêm như pháp và gây nhiều xúc động cho toàn thể anh chị em Lam Viên hiện diện.

Nguyện cầu mười phương Chư Phật, Chư Bồ-Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ Chơn Linh anh nhất niệm siêu thăng, viên thành đại nguyện, lai đáo Ta Bà hội nhập mái nhà Lam để lại chung sức kề vai cùng Lam Viên GĐPT tiếp tục con đường phụng sự.

Nhóm PV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

1118 lượt xem