HÌNH ẢNH
Kết Khoá Bậc Lực I/HN
GĐPTVN Tại Hải Ngoại

oOo

Kết khóa bậc Lực Liên chúng Bắc Mỹ tại Hoa Kỳ
(Ảnh Diệu Nghiêm)

Kết khóa Bậc Lực tại Âu Châu

Nguồn: Trang Nhà GĐPTVN Tại Hải Ngoại

258 lượt xem