“HỘC XUYÊN TƯỚC PHI”

TIỄN HÒA THƯỢNG NHẸ GÓT VỀ TÂY

Đảnh Lễ Giác Linh
Hòa Thượng THÍCH THANH HUYỀN.

Pháp Hữu Tỳ-Kheo Thích Quảng Ba (Australia).

 

611 lượt xem