TANG LỄ

Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN
NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU

Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới
Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Tổ chức từ ngày 12 tháng 4 năm Quý Mão (30/5/2023) đến ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão (2/6/2023) tại Vĩnh Minh Tự Viện, Đại Ninh, Lâm Đồng, Việt Nam.

———=oOo=———

CUNG AN CHỨC SỰ

CHỨNG MINH

Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng TUỆ hạ SỸ
Chánh Thư ký – Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống GHPGVNTN

Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng TỊNH hạ NGHIÊM
Trú trì Chùa Vạn Hạnh, Khánh Hòa
Cố vấn Ban chấp sự Hội đồng Tăng già Bản thệ

Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng ĐỨC hạ THẮNG
Viện chủ Chùa An Linh
Thượng Thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ

Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng MINH hạ NGHĨA
Trú trì Thiền viện Toàn Giác, Đồng Nai
Phó Thượng Thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ

Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng PHƯỚC hạ TRÍ
Trú trì Chùa Pháp Vân, Tân Phú
Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
Trưởng ban Ban Thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN

Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng TOẠI hạ CHÂU
Viện Chủ Tổ Đình Hương Nghiêm, Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng

Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng THANH hạ THẾ
Trú trì Chùa Thánh Đức, Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng

SÁM CHỦ

Hòa thượng thượng VIÊN hạ THẮNG
Viện chủ Hương Yên Tịnh Xứ, Đức Trọng, Lâm Đồng

PHÁP SƯ

Hòa thượng thượng MINH hạ TÂM
Viện chủ Chùa Phật Ân, Long Thành
Chánh Thư ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
Phó ban Ngoại vụ Ban Thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam

Hòa thượng thượng THÁI hạ HÒA
Trú trì Chùa Phước Duyên, Huế
Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
Tổng Thư ký Ban Thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam

CÔNG VĂN

Đại Đức THÍCH CHÁNH TÍN
Viện chủ Tịch Thông Từ Viên

KINH SƯ

Đại Đức THÍCH CHÁNH TÍN
Đại Đức THÍCH MINH MẪN
Đại Đức THÍCH QUẢNG DŨNG
Đại Đức THÍCH NGUYÊN TRIÊM
Đại Đức THÍCH HUỆ LÂM
Đại Đức THÍCH TRUNG QUÁN

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Trưởng Ban Tổ chức:

Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền
Trú trì Vĩnh Minh Tự Viện
Thành viên BTT Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN

Phó Ban Điều hành:

HTr cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San
Phó Trưởng Ban Điều Hành BTT HĐHT Cấp Dũng
Phó Trưởng Ban Điều Hành BHD TƯ GĐPTVN

Phó Ban Tổ chức:

HTr cấp Dũng Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt
Phó Trưởng ban đặc trách Quốc nội HĐHT Cấp Dũng

HTr cấp Dũng Tâm Minh – Vương Thúy Nga
Phó Trưởng ban đặc trách Hải Ngoại HĐHT Cấp Dũng

HTr cấp Dũng Quảng Giải – Huỳnh Kim Hóa
Trưởng ban BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại

HTr cấp Tấn Nguyên Bảo – Trần Nho
Trưởng ban BHD GĐPT Lâm Đồng

Ủy viên:

HTr cấp Dũng Như Thật – Nguyễn Công Minh
Thành viên Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Dũng

HTr cấp Dũng Tâm Trí – Tư Đồ Minh
Thành viên Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Dũng

HTr cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc
Chánh Thư ký BTT HĐHT Cấp Dũng

HTr cấp Dũng Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh
Phó Trưởng ban Ngành Nữ BHD TƯ GĐPTVN

HTr cấp Tấn Quang Ngộ – Đào Duy Hữu
Trưởng ban BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ

HTr cấp Tấn Nguyên Hòa – Phạm Phước Thuận
Trưởng ban BHD GĐPTVN tại Âu Châu

HTr cấp Tấn Minh Chơn – Nguyễn Văn Chính
Trưởng ban BHD GĐPTVN tại Canada

HTr cấp Tấn Nguyên Đề – Phan Thị Kim Oanh
Trưởng ban BHD GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

HTr cấp Tấn Tâm Chế – Võ Hữu Khiên
Ủy viên Tổ kiểm BHD T.Ư GĐPTVN

HTr cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân
Ủy viên Nội vụ BHD T.Ư GĐPTVN

HTr cấp Tấn Thiện Hữu – Trần Văn Giảng
Đại Diện BHD T.Ư GĐPTVN tại Miền Khuông Việt

Phật tử Diệu Tuyết – Nguyễn Ngọc Trinh
Đại diện Tang quyến

Thư ký:

HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng
Tổng Thư Ký BHD GĐPTVN trên Thế Giới

HTr cấp Tấn Đạt Thịnh – Trương Hùng Cường
Tổng Thư Ký BHD T.Ư GĐPTVN

HTr cấp Tấn Túy Bích – Dương Thị Hạnh
Tổng Thư Ký BHD GĐPT Lâm Đồng

Tài chánh:

HTr cấp Tấn Đức Trang – Nguyễn ThịBình Nguyên
Ủy viên HĐXH BHD GĐPTVN trên Thế Giới
Thủ quỹ BHD T.Ư GĐPT VN

Tiểu ban Nội dung – Nghi lễ:

HTr cấp Tấn Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai
HTr cấp Tấn Nguyên Tường – Hoàng Văn Xuân
HTr cấp Tấn Tâm Phước – Bùi Văn Thọ
HTr cấp Tấn Quảng Thành – Châu Mạnh Cường
HTr cấp Tấn Thiện Thọ – Nguyễn Văn Lộc
HTr cấp Tấn Tâm Dưỡng – Nguyễn Văn Nuôi

Tiểu ban Tiếp tân:

HTr cấp Tấn Nguyên Hải – Mào Phú Thanh
HTr cấp Tín Thiện Thời – Bùi Thảnh
HTr cấp Tín Nguyên Hòa – Phan Thái Bình
HTr cấp Tín Minh Báu – Phạm Huỳnh Bảo Ngọc
HTr cấp Tập Tâm Ân – Trần Bảo Quốc

Tiểu ban Tiếp lễ – Sổ tang:

HTr cấp Tấn Túy Bích – Dương Thị Hạnh
HTr cấp Tấn Mỹ Phụng -TrầnThị Phi
HTr cấp Tín Nguyên Hòa – Vũ Thái Thuận
HTr cấp Tín Quảng Thương – Mai Thị Tuyết
HTr cấp Tín Diệu Hòa – Huỳnh Thị Thùy Trang
Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Lâm Đồng

Tiểu ban Trần thiết & Âm thanh:

HTr cấp Tín Tâm Ca – Trần Ngọc Sinh
HTr cấp Tín Nhuận Pháp – Trần Nguyễn Nhị Lâm
HTr cấp Tập Nhuận Hùng – Phan Đình Minh
Huynh Trưởng GĐPT Pháp Hoa

Tiểu ban Xướng ngôn:

HTr cấp Tấn Huệ Quảng – Nguyễn Phúc Quang
HTr cấp Tấn Tâm Phước – Bùi Văn Thọ
HTr cấp Tấn Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai

Tiểu ban Phủ kỳ – Di quan:

HTr cấp Tấn Tâm Phước – Bùi Văn Thọ
Huynh Trưởng nam GĐPT Lâm Đồng

Tiểu ban trực quan:

HTr cấp Tấn Diệu Trung – Nguyễn Thị Cúc
Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn – Cấp Tín – Cấp Tập
Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng.

Tiểu ban Nhạc lễ Tưởng niệm:

HTr cấp Tín Nguyên Hòa – Vũ Thái Thuận
GĐPT Kinh Nhạc Lâm Đồng

Tiểu ban Truyền thông:

HTr cấp Tấn Huệ Quảng – Nguyễn Phúc Quang
HTr cấp Tín Quảng Mẫn – Nguyễn Quang Mai
HTr cấp Tín Nguyên Quý – Nguyễn Văn Bảo
Phật tử Minh Quang và các đồng sự
Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới
Trang Nhà GĐPT Việt Nam

Tiểu ban Tiếp trú – Y tế:

HTr cấp Tấn Tâm Hảo – Dương Thị Gái
HTr cấp Tín Nghiêm Mẫn – Điêu Văn Đại Minh
HTr cấp Tập Diệu Hạnh – Lê Thị Thục Trinh

Tiểu ban Giữ xe:

HTr cấp Tín Đức Pháp Độ – Phạm Đức
Huynh Trưởng nam GĐPT tại liên huyện Đức Trọng – Lâm Hà

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Ngày 30 tháng 05 năm 2023 (nhằm ngày 12 tháng 04 năm Quý Mão)

❖ 16g00 Lễ nhập quan
❖ 17g00 Bạch Phật – Khai kinh
Lễ thành phục
❖ 18g00  LỄ PHỦ KỲ
                LỄ THỌ TANG CỦA HĐ. HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG, BHD GĐPTVN CÁC CẤP TRÊN THẾ GIỚI
❖ 19g00  Khóa lễ kỳ siêu
❖ 22g00  Đạo tràng thanh tịnh

Ngày 31 tháng 05 năm 2023 (nhằm ngày 13 tháng 04 năm Quý Mão)

❖ 06g00   Cúng trà
❖ 07g00   Lễ viếng – Luân phiên tụng niệm
❖ 10g30  Cúng ngọ – Tiến linh
❖ 13g00  Lễ viếng – Luân phiên tụng niệm
❖ 16g30  Tiến linh
❖ 18h30  Pháp thoại
❖ 20g00  Khóa lễ kỳ siêu
❖ 22g00  Đạo tràng thanh tịnh

Ngày 01 tháng 06 năm 2023 (nhằm ngày 14 tháng 04 năm Quý Mão)

❖ 06hg00  Cúng trà
❖ 07g00  Lễ viếng – Luân phiên tụng niệm
❖ 10g30  Cúng ngọ – Tiến linh
❖ 13g00  Lễ viếng – Luân phiên tụng niệm
❖ 15g00  Mông sơn thí thực
❖ 16g00  LỄ TRIỀU TỔ – TỊCH ĐIỆN
❖ 20g00  THUYẾT PHÁP ĐỘ LINH
                 Chương trình tri ân, tưởng niệm.
❖ 22g00 Đạo tràng thanh tịnh

Ngày 02 tháng 06 năm 2023 (nhằm ngày 15 tháng 04 năm Quý Mão)

❖ 06hg00  Cúng trà
❖ 07g00  Lễ viếng – Luân phiên tụng niệm
❖ 10g30  Tạ Phật hoàn kinh
Lễ Khiển điện
❖ 11g30  Lễ cúng dường trai Tăng.
❖ 13g30  LỄ TƯỞNG NIỆM
❖ 15g00  Lễ Phất trần – Di quan
❖ 16g30  Nghi thức tiễn biệt
❖ 17g30  Thỉnh linh an sàng.

– SỰ HOÀN –


9021 lượt xem