TANG LỄ

Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN
NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU

Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới
Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Tổ chức từ ngày 12 tháng 4 năm Quý Mão (30/5/2023) đến ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão (2/6/2023) tại Vĩnh Minh Tự Viện, Đại Ninh, Lâm Đồng, Việt Nam.

(Hình ảnh, video tang lễ sẽ được Trang Nhà liên tục cập nhật theo diễn tiến chương trình tang lễ tại chỗ)

———=oOo=———

LỂ NHẬP QUAN – THÀNH PHỤC

LỄ PHỦ KỲ

Lễ kỳ Siêu
và Pháp thoại của Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Lễ viếng tang của một số phái đoàn 

Lễ Triều Tổ – Tịch Điện – Thuyết Pháp Độ Linh

Đêm Hoa Đăng Lễ Viếng của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN
Lễ Khiển điện và cúng dường trai Tăng

Lễ tưởng niệm Chơn Linh Anh Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Tín – Nguyễn Châu
VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

Lễ di quan – Thu Kỳ – Tiễn Biệt

P.V Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

13140 lượt xem