Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới
Hân Hoan Chúc Mừng
PHÁP HỘI THÙ ÂN III
Vượt Qua Trở Lực – Khắc Phục Chướng Duyên
THÀNH TỰU VIÊN MÃN

Thi Viện Gia Đình Phật Tử
Hoan Hỷ Chúc Mừng
PHÁP HỘI THÙ ÂN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI LẦN THỨ 3
Đã vượt thắng chướng duyên
Viên Thành Đại Nguyện.

1575 lượt xem