Chúng con … Thành Tâm Bái Vọng Ân Sư

Thu Thắm – Áo Lam xa phương

Trời thu lạnh nhớ người … vừa khuất bóng

Đóa hoa đàm rơi rụng … dấu an nhiên

Vững chải … thảnh thơi … giữa ngũ trược … lụy phiền

Trì giới … nghiêm thân … hành bồ tát đạo

Thượng cầu … hạ hóa … Phật ân Ôn báo

Hướng dẫn … tài bồi bao thế hệ Tăng Ni

Cuộc thể đổi thay … Ôn vẫn vẹn từ bi

Bảo bọc … đỡ nâng … đàn con Lam tiến bước

Nhắc chúng con … “Đời ngũ trược xin nguyện vào trước”

Thương mến … quan tâm … từng Phật sự … khêu đèn

Đồng hành cùng nhà Lam qua những đêm đen

Để hôm nay … khắp năm châu … cờ Sen tỏa rạng

Đảnh lễ … tri ân … con nguyện lòng thắp sáng

Bi … trí … dũng tâm … để tiếp nối hạnh lành

Đi vào cuộc đời … tưới tẩm những mầm xanh

Phụng sự … tập tu … tâm thành bái vọng

1488 lượt xem