THÔNG TƯ
V/v Tưởng niệm, Thọ tang
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

download thông tư tại đây

2262 lượt xem