LỜI CẨN BẠCH

Lễ Hiệp kỵ GĐPT tỉnh Bình thuận

PL: 2561, Rằm/10/Đinh Dậu – 02/12/2017

• Nam Mô Thập Phương Chư Phật , Tôn Pháp Hiền Thành Tăng Thường Trú Tam Bảo

• Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh

• Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Tác Đại Chứng Minh

• Ngưỡng vọng bái bạch đảnh lễ tân viên tịch Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ thập tứ thế, Trùng kiến Quảng Hương Già Lam Viện chủ, Húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh, Trưởng Lão Hòa thượng Giác Linh chứng giám

• Phụng vì Việt Nam Phật Giáo, Gia Đình Phật Tử, Hướng dẫn Bình thuận, Ân sư cố vấn, Sáng lập hữu công, Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh qua cố, chư đại Giác linh – Chơn linh – Hương linh liệt vị liên tòa chứng giám

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch liên tọa đạo tràng Chư Tôn Tịnh đức Tăng già chứng minh

Nơi bổn tự trang nghiêm thanh tịnh, vào giờ phút nầy, chúng con tâm thành niệm cảm sâu xa thâm ân của quý ngài đã nhủ lòng lân mẫn, quang lâm Khánh Long tự viện, chứng minh – chú nguyện cho lễ Hiệp kỵ của GĐPT tỉnh Bình Thuận hôm nay

Bằng tất cả lòng quy ngưỡng, chúng con đón nhận đại lượng từ bi của chư tôn đức, cầu xin đại vị chư Giác Linh – Chơn linh – Hương linh. Hiệp cùng toàn thể hiện tiền Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPT tỉnh Bình thuận, chí thành đảnh lễ tri ân chư vị Tôn Đức tam bái

– Kính bạch chư vị Giác linh ân sư cố vấn

– Kính thưa chư vị Giác linh – Chơn linh Sáng lập viên, Bảo trợ, Gia Trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT tỉnh Bình thuận quá cố

Với tinh thần “Nhất niệm thông tam giới”, tâm thành của toàn thể lam viên Bình thuận, thiết lập đàn tràng như pháp, nhất tâm kỳ siêu bạt độ, tưởng niệm tiên linh, được chư tôn đức đại bi mẫn cố, bố thí kinh văn, gia tâm chú nguyện

Trong giờ phút hiển linh trang trọng này, tất cả lam viên tin tưởng rằng, chư vị đang hiện diện tại đạo tràng Hiệp kỵ truyền thống hôm nay

Toàn thể đạo tràng trên dưới, một lòng tâm thành tưởng niệm thâm ân

Trãi qua hơn 70 năm, tổ chức áo lam hiện diện, góp phần phụng sự xương minh, vì tuổi trẻ, vì nhân quần xã hội, vì sự nghiệp giáo dục, đã cố gắng hết sức minh, với tâm niệm điểm tô mục đích, sách tấn nhau tinh cần tu học, nguyện thực hành châm ngôn Bi – Trí – Dũng, thân giáo – khẩu giáo – ý giáo truyền thừa, xây nền tảng bằng giáo lý Phật đà, mở khai kiến tạo chương trình tu học, huấn luyện truyền thống, quyết tâm kế thừa, tiếp nối công hạnh các bậc tiền nhân, để duy trì – bảo vệ dòng sinh mệnh của tổ chức áo lam được tồn tại, với tâm nguyện góp phần bảo vệ chánh pháp, dù khó khăn nghịch cảnh vẫn kiên tâm – trì chí, dù bị xua đuổi – hù dọa, vẫn không thay lòng đổi dạ, dù bị mất mát – nghi ngờ – chụp mũ, vẫn không thay đổi họ tên, mà trước sau như một, cùng nhau thệ nguyện đoàn kết thương yêu một lòng, chung lưng đâu cật vượt qua sóng cả ba đào ma chướng vô minh

“Pháp vô tận đăng nguyện thắp sáng truyền thừa

“Kệ Thủ Lăng Nghiêm nguyện giữ lòng kiên cố”

Bảo ban nhau trong tinh thần lục hòa cọng trụ. Nguyện giữ vững niềm tin – hoài bảo của những vị sáng lập phong trào, kế thừa tâm nguyện các bậc tiền bối đã khuất. Sống và làm đúng Nội quy – Quy chế Huynh trưởng GĐPTVN

“Bao thăng trầm tâm nguyện vẫn tỏa hương

“Không hỗ then với những người vắng bóng”

Lễ Hiệp kỵ hôm nay, ôn lại đôi dòng tâm nguyện, cùng nhắc nhở thế hệ sau gìn giữ. Đồng cảm niệm thâm ân chư vị Ân sư cố vấn giáo dưỡng, chư vị Bảo trợ hữu công, chư vị Huynh trưởng tiền bối bao thế hệ, đã tài bồi cho nhiều tầng lớp Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPT tỉnh Bình thuận đã và đang trưởng thành. Toàn thể lam viên chúng con luôn khắc ghi công đức – tạc dạ thâm ân. Nguyện tiếp nối công hạnh, làm rạng danh sứ mệnh áo lam

– Kính bạch chư Giác linh Ân sư cố vấn

– Kính thưa chư vị Chơn linh Huynh trưởng

Gần 60 năm, GĐPT tỉnh Bình thuận vẫn trưởng thành, bao sóng gió, thuyền lam vẫn thẳng tiến – miệt mài không gián đoạn, đến hôm nay sứ mệnh được trao truyền, nguyện một lòng tiếp bước dựng xây, trong bão nạn vẫn cùng nhau cam chịu. Tiếp bước hành trình của Bình tuy thời chiến cuộc, với mất mát đau thương của lửa đạn chiến trường, bao lam viên từ miền Trung ruột thịt, hội tụ nhau kết nối tình lam, Đức – Tánh linh linh tình lam không biên giới, tay nắm tay kết nối một lòng, nơi biển cả Hàm tân cùng hưởng ứng, quyết giử gìn sứ mệnh nhà lam, Lagi – Thuận nam chung tay góp sức, Bắc bình – Phan thiết một dạ sắc son, tay trong tay chúng con làm phật sự, hoài bảo vì bao thế hệ đàn em ươm mầm non truyền thừa dâng đạo pháp, thà hy sinh mất mát vẫn cam lòng

Nhờ ân đức của chư vị ân sư đùm bọc. Nhờ tinh thần khai sáng – hướng dẫn của chư vị Huynh trưởng truyền thừa, sự hướng dẫn điều hành của Hướng dẫn cấp trên, cộng thêm với tinh thần bất thoái chuyển của tập thể Huynh trưởng tại vị, đã bảo vệ duy trì phát triển tổ chức đến nay mà trong điều kiện tưởng chừng như không thể từ nội ma ngoại chướng. Trong những năm qua, Bình thuận đã khai mở trại trường các cấp: Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang, các khóa tu học trường kỳ: Kiên – Trì – Định – Lực, để đào tạo đội ngũ kế thừa, hầu tiếp tục truyền thừa ươm mầm sen trắng. Xuất phát từ tinh thần trại huấn luyện HTr Huyền Trang năm 1993, với 13 hạt nhân cho sự hình thành BHD Hàm tân, kết hợp với vùng tân sinh Bình tuy mà hình thành BHD Bình thuận năm 1960

Trong điều kiện khó khăn từ mọi phía, BHD Bình thuận đã kiên trì vượt qua thác ghềnh, đưa thuyền lam từ phục hồi duy trì đến phát triển với: 11 HTr Cấp Tấn, 82 Cấp Tín và 126 Cấp Tập tại hàng. Xuất phát từ nhận thức trong tu học – huấn luyện để phát nguyện thọ giới tu thân, tập thể HTr đã phát tâm cầu giới, được chư tôn đức thùy từ khai mở các giới đàn: Bồ tát tại gia – Thập thiện – Ngũ giới – Bát quan trai, tạo điều kiện cho hàng HTr tu tập gieo nhân lành cho hậu kiếp

Tuy chưa hoàn thiện, nhưng nói lên phần nào cho sự trưởng thành phát triển của GĐPT tỉnh Bình thuận, để hôm nay có đôi điều cẩn bạch – tường trình với chư liệt vị quá cố và hiện tiền chư tôn đức chứng minh

Hôm nay, trước hồn thiêng sông núi hiển linh, Giác linh chư đại vị ân sư ngự tọa. Chơn linh – Anh linh – Hương linh chư vị Tiền bối hữu công – ân nhân Bảo trợ – Gia trưởng – Huynh trưởng – Đoàn sinh quá cố hiện tọa đạo tràng Hiệp kỵ Kỳ siêu Bạc độ Tiến linh, toàn thể lam viên Bình thuận, tâm thành tạc dạ tri ân, thiết lập trai đàn Hiệp kỵ, kính lễ truy tiến báo ân

– Kính bạch chư đại vị Giác linh

– Kính thưa chư vị Chơn linh – Hương linh

Giờ đây, tâm nguyện kết nối tâm nguyện, với tinh thần “Cảm ứng đạo giao nan tư nghì”, đã nối nhịp cầu âm dương để thành tựu pháp sự. Tâm thành cẩn bạch cảm niêm chư vị Ân sư – Tiền bối sáng lập – liệt vị Hương linh hữu công

Trước Tam bảo uy nghiêm, trên linh tòa chư vị chứng minh, toàn thể Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPT tỉnh Bình thuận, tâm thành phát nguyện:

• Nguyện tinh tấn tu tập tự thân để công hạnh và đức tin đầy đủ, vượt thắng được nội ma – ngoại chướng

• Nguyện sống lục hòa trọn vẹn một đời lam tôn thờ lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt nam

• Nguyện tiếp bước, kế thừa bảo vệ dòng sinh mệnh của tổ chức, thực hiện hoài bảo của chư vị tiền bối, để không hổ thẹn với người đã khuất, quyết không làm kẻ vong ân, để không phụ lòng chư liệt vị hiện tiền bảo dưỡng chở che

Hôm nay một nén tâm hương dâng lên tưởng niệm, lễ bạc lòng thành tiến cúng tri ân. Ngưỡng mong chư vị nhủ lòng thương tưởng, giáng lâm linh đường chứng minh thượng hưởng

Lời đơn nguyện phát, nhất dạ chí thành dâng lời cẩn bạch !

Nguyện cầu Tam bảo thường trụ mười phương, tiếp độ chư Giác linh – Chơn linh – Hương linh trực vãng tây phương – cao đăng Phật quốc – thừa nguyện lực tái sinh ta bà hộ trì chánh pháp

NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT MA HA TÁT

Chánh Định PHAN ĐÌNH TOÀN cẩn chí !

hình ảnh hiệp kỵ Ban Biên Tập sẽ lên trong bản tin kế tiếp….

423 lượt xem