Ban Đại Diện GĐPT Quãng Ngãi thăm viếng Chư Tôn Đức và cúng dường trường hạ PL 2563 – DL 2019

Hôm nay, 04.6.Kỷ Hợi (06.7.2019) BĐD.GĐPT Quảng Ngãi – GĐPT Chơn Quang – GĐPT Liên Quang cùng quý Đạo hữu đã đi thăm và cúng dường Trường hạ trong Tỉnh : Chùa Viên Quang (Trú Xứ GĐPT Chơn Quang) Chùa Từ Quang, Chùa Tỉnh Hội, Chùa Phổ Tịnh, Chùa Khánh Long, Chùa Hội Phước.

Ban Đại Diện GĐPT Quãng Ngãi đưa tin.

 

852 lượt xem