PHÓNG SỰ ẢNH

Phái đoàn đại diện GĐPTVN Trên Thế Giới
uỷ lạo đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung
tại Quảng Ngải ngày 12/11/2020

470 lượt xem